Mitskovsky

Mitskovsky, Elisabeth (05 APR 1801 - )